Home » Služby » Jaké můžeme mít různé druhy vypínače

Jaké můžeme mít různé druhy vypínače


Jsou tak běžnou a samozÅ™ejmou souÄástí naÅ¡ich životů, že jim prakticky nevÄ›nujeme pozornost. ŘeÄ je o vypínaÄích. Používáme je dnes a dennÄ› a málokdo si uvÄ›domuje, jakou bohatost tvarů i stylů nabízí. PojÄme se podívat na ty nejběžnÄ›jší.

Asi nejklasiÄtÄ›jší jsou tlaÄítkové vypínaÄe. Najdeme je prakticky vÅ¡ude – na ovladaÄi od televize, na televizi samotné, na myÄce nádobí. Jsou, dalo by se říci, asi nejpraktiÄtÄ›jší a nejjednodušší na použití. Najdeme je vÅ¡ude tam, kde k zapnutí staÄí krátké spuÅ¡tÄ›ní elektrického proudu.tlaÄítkové vypínaÄe

Dalším velmi Äastým typem je pákový. BěžnÄ› se instaluje v přístrojích, které vyžadují konstantní průtok elektÅ™iny. Asi nejtypiÄtÄ›jším příkladem jsou klasická stropní svÄ›tla, ovÅ¡em najdeme je nejen tam. K nalezení jsou například u pojistek, nebo jako spínaÄ rychlovarné konvice. Na rozdíl od tÄ›ch tlaÄítkových je musíme vrátit po skonÄení procesu do základní polohy, i když jsou případy (jako již zmínÄ›ná rychlovarná konvice), kdy se tam vrátí samy.

V neposlední Å™adÄ› je jeÅ¡tÄ› tÅ™eba zmínit Äíselníkový otoÄný typ. Ten se používá v případÄ›, že je nutné přístroj nejen zapnout, ale zároveň i navolit urÄitý program. Typicky jej najdeme na praÄce Äi u V podstatÄ› to tedy znamená, že nemusíte Äekat, až bude celý proces dokonÄen a vypínat vÅ¡e ruÄnÄ›. A to je velká výhoda například v situacích, kdy například program praÄky trvá i nÄ›kolik hodin.

Oproti běžnému pÅ™esvÄ›dÄení nemusí vypínaÄe vůbec souviset s elektÅ™inou. Nejlepším příkladem je poslední typ, který dnes zmíníme, a to otoÄný. Ve své podstatÄ› se podobá pÅ™edchozímu druhu, na rozdíl od nÄ›j se vÅ¡ak automaticky nevrací do základní polohy, nýbrž zůstává v té, ve které jej zanecháme, dokud jeho nastavení nezmÄ›níme. Asi neklasiÄtÄ›jší příklad je kuchyňský sporák.

Zde dle typu sporáku pouÅ¡tí elektrický proud nebo plyn, a to v navolené intenzitÄ›. A to je pro vaÅ™ení prakticky nezbytné, neboÅ¥ každé jídlo se vaří jinou dobu a nelze tedy standardizovat Äas, za který by se mÄ›l vypnout. Nevýhodou samozÅ™ejmÄ› je, že pokud zapomenete, že je zapnutý, může to mít nepříjemné důsledky minimálnÄ› pro váš mÄ›síÄní úÄet za elektÅ™inu Äi za plyn.pákový vypínaÄ se stupnicí

Výše uvedené byly jen ty nejběžnÄ›jší druhy. V praxi jich samozÅ™ejmÄ› existuje daleko více, obvykle i úzce specializovaných. S tÄ›mi se vÅ¡ak běžný ÄlovÄ›k potká http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/2323243-stare-mocnarstvi-se-spojilo-kvuli-love-story-marie-terezie-laska-ji-potka-na-novy skuteÄnÄ› zřídka. PÅ™esto je jasné, že i tak je bohatost jejich druhů i tvarů skuteÄnÄ› velká.